TOÀN CẢNH BỨC TRANH KINH TẾ VIỆT NAM 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021

Trong 2 tháng đầu năm 2021, nền kinh tế có sự phục hồi với điểm sáng từ hoạt động xuất nhập khẩu, cán cân thương mại hàng hóa ước xuất siêu khoảng 1,29 tỷ USD…

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 12.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 13.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 14.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 15.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 16.